Szybki kontakt:

Tel.: +48 791 767 990

sprzedaz@bb-batiment.pl

BB Batiment — nieruchomości dla wymagających

Osie­dle Nowa Taję­ci­na — I Etap
Nowo­cze­sne i funk­cjo­nal­ne domy w zabu­do­wie bliź­nia­czej w oto­cze­niu lasu, zlo­ka­li­zo­wa­ne w Taję­ci­nie w bli­skim sąsiedz­twie stre­fy eko­no­micz­nej. To nasza pro­po­zy­cja dla tych wszyst­kich, któ­rzy szu­ka­ją ciszy, bli­sko­ści natu­ry i szyb­kiej komu­ni­ka­cji z mia­stem.

Osie­dle Pia­sko­wa w Kol­bu­szo­wej — I Etap
W ofer­cie duże uzbro­jo­ne dział­ki budow­la­ne z warun­ka­mi zabu­do­wy wraz z moż­li­wo­ścią reali­za­cji domu jed­no­ro­dzin­ne­go na zamó­wie­nie, poło­żo­ne w Kol­bu­szo­wej w pre­sti­żo­wej dziel­ni­cy przy ul. Pia­sko­wej.

Apar­ta­men­ty Nowo­wiej­ska — już wkrót­ce
Pre­sti­żo­wa loka­li­za­cja i bli­skość cen­trum mia­sta, sty­lo­we miesz­ka­nia w wyso­kim stan­dar­dzie. Poło­że­nie wśród niskiej zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej i domów jed­no­ro­dzin­nych, w pobli­żu szko­ły i przed­szko­la oraz Bul­wa­ry nad Wisło­kiem w Rze­szo­wie — spo­koj­na oaza dla Two­jej rodzi­ny.

Zobacz inwestycje >
  • feat icon Nowoczesna Architektura
  • feat icon Wysoki Standard
  • feat icon Świetna Lokalizacja

Deweloper BB Batiment

Nie­ru­cho­mo­ści to nasza pasja.

BB Bati­ment Sp. z o.o. to fir­ma wyspe­cja­li­zo­wa­na w kom­plek­so­wej reali­za­cji wyszu­ka­nych pro­jek­tów budow­la­nych. Nasze inwe­sty­cje cechu­je wyso­ki stan­dard, nowo­cze­sna archi­tek­tu­ra oraz świet­na loka­li­za­cja. Reali­zu­je­my pro­jek­ty z zakre­su budow­nic­twa miesz­ka­nio­we­go oraz usłu­go­wo-han­dlo­we­go. Każ­dą inwe­sty­cję trak­tu­je­my jako nowe wyzwa­nie, przez co nie pozwa­la­my sobie na ruty­nę.

Poszu­ku­je­my atrak­cyj­nie poło­żo­nych nie­ru­cho­mo­ści nie­za­bu­do­wa­nych i zabu­do­wa­nych na tere­nie mia­sta Rze­szo­wa i Pod­kar­pa­cia, zaj­mu­je­my się rów­nież pro­fe­sjo­nal­nym przy­go­to­wa­niem tere­nów pod inwe­sty­cję wraz z obsłu­gą orga­ni­za­cyj­no-praw­ną.

Chciał­byś z nami współ­pra­co­wać? Zadzwoń +48 577 223 122

 

Dowiedz się więcej

 

Sprze­daż domów i miesz­kań:

Karo­li­na Leś
Tel.: +48 791 767 990

Tel.: +48 17 770 70 39

ema­il: sprzedaz@bb-batiment.pl 

 

 

ul. Zagło­by 11/11,
35–304 Rze­szów

 

Biu­ro Zarzą­du Spół­ki:

Tel.: +48 577 223 122

ema­il.: kontakt@bb-batiment.pl

 

Zobacz nasze biuroPlease leave this field empty.

Partnerzy